Vyučovanie

Pondelok 21. 1. 2019

Fotogaléria

Kontakt

 • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
  Znievska 2, 851 06 Bratislava
  www.intelekt.sk
  dotazy@intelekt.sk
  intelekt@intelekt.sk
 • +421 903 382 064
  +421 903 716 874
Počet návštev: 1669602

O škole

 

V našej škole majú deti príležitosť na rozvíjanie ich nadania a spôsobilosti k učeniu. Ponúkame im dostatok zaujímavých podnetov a možnosť riešiť rôzne problémové situácie, ktoré od nich vyžadujú náročné myšlienkové postupy. Výkony žiakov posudzujeme na prvom stupni prostredníctvom citlivého verbálneho hodnotenia, ktoré buduje u detí sebadôveru, podporuje pocit úspešnosti a chuť do ďalšieho vzdelávania.

Významnou zložkou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiakov. Na druhom stupni posudzujeme výkony  žiakov známkami. Našou prioritou je uplatňovanie špeciálno-pedagogického prístupu s dôrazom na používanie metód odporúčaných pre edukáciu intelektovo nadaných.

Okrem výučby anglického jazyka už od prvého ročníka sa žiaci od piateho ročníka učia španielsky jazyk . V šiestom ročníku sa žiaci zoznamujú so základmi strojopisu - desaťprstovej metódy písania na počítači. V rámci súkromného školského klubu detí poskytujeme žiakom rôzne krúžky a záujmové aktivity podporujúce ich záujmy a rôznorodé zameranie, napr. novinársky, kuchársky, vodácky, dramatický, šachový, .../.

Mimoriadnu pozornosť venujeme aj aktívnemu zapájaniu žiakov do rôznych predmetových či iných súťaží a projektov, v ktorých dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky / popredné umiestnenia žiakov nielen v okresných, krajských ale i celoštátnych súťažiach.

Nemalý priestor na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu i voľnočasových aktivít dostávajú aj samotní žiaci prostredníctvom účasti v žiackom parlamente, v rámci ktorého si navrhujú, schvaľujú a za podpory vedenia školy aj realizujú rôzne aktivity a podujatia.

Veľký dôraz kladieme aj na pohybovú výchovu detí, preto sa na vedení športových aktivít podieľajú i profesionálni tréneri. Pri škole je zriadený vodácky klub INTELEKT, ktorý organizuje pre deti príťažlivé vodácke podujatia, splavy, kempovanie atď. Deti majú možnosť zúčastňovať sa výletov na bicykloch počas niektorých hodín telocviku ako aj v rámci voľných popoludní, víkendov či prázdnin.

Súkromný školský klub detí zriadený pri škole môžu navštevovať aj žiaci druhého stupňa, ktorí aj vďaka tomu môžu intenzívne rozvíjať svoje danosti a špecifické záujmy.

Od septembra 2007 pracuje pri škole Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré bolo zara-dené do siete školských zariadení so súhlasom MŠ SR. Prioritou nášho poradenského zariadenia je pomoc žiakom pri eliminácii nežiaducich prejavov ich nadania, ako aj úzka spolupráca s ich zákonnými zástupcami pri riešení prípadných problémov.

Podmienkou pre prijatie detí do školy je úspešné absolvovanie intelektových testov v Centre pedagogicko-psychologickeho poradenstva. V súvislosti s testovaním dieťaťa je možné obrátiť  sa na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v mieste bydliska.

V prípade záujmu o vzdelávanie dieťaťa v Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov je potrebné vyplniť Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do školy, ktoré je na stránke školy v časti tlačivá a odovzdať ho čo najskôr osobne alebo poslať poštou na adresu školy.

Na všetky otázky je vedenie školy pripravené odpovedať pri osobnom stretnutí.