• O škole

    • V našej škole majú deti príležitosť na rozvíjanie ich nadania a spôsobilosti k učeniu. Ponúkame im dostatok zaujímavých podnetov a možnosť riešiť rôzne problémové situácie, ktoré od nich vyžadujú náročné myšlienkové postupy. Výkony žiakov posudzujeme na prvom stupni prostredníctvom citlivého verbálneho hodnotenia, ktoré buduje u detí sebadôveru, podporuje pocit úspešnosti a chuť do ďalšieho vzdelávania.

     Významnou zložkou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiakov. Na druhom stupni posudzujeme výkony  žiakov známkami. Našou prioritou je uplatňovanie špeciálno-pedagogického prístupu s dôrazom na používanie metód odporúčaných pre edukáciu intelektovo nadaných.

     Okrem výučby anglického jazyka už od prvého ročníka sa žiaci od piateho ročníka učia španielsky jazyk . V šiestom ročníku sa žiaci zoznamujú so základmi strojopisu - desaťprstovej metódy písania na počítači. V rámci súkromného školského klubu detí poskytujeme žiakom rôzne krúžky a záujmové aktivity podporujúce ich záujmy a rôznorodé zameranie, napr. zdravotnícky krúžok, krúžok jogy, výtvarný krúžok, novinársky, kuchársky .../.

     Veľký dôraz kladieme aj na pohybovú výchovu detí, preto sa na vedení športových krúžkov podieľajú aj profesionálni tréneri. Od roku 2007 sa na škole venujeme basketbalovej príprave chlapcov i dievčat, z ktorých mnohí v tomto športe pokračujú aj naďalej v rôznych basketbalových kluboch.

     Súkromný školský klub detí zriadený pri škole môžu navštevovať aj žiaci druhého stupňa, ktorí aj vďaka tomu môžu intenzívne rozvíjať svoje danosti a špecifické záujmy.

     Od septembra 2007 pracuje pri škole Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré bolo zara-dené do siete školských zariadení so súhlasom MŠ SR. Prioritou nášho poradenského zariadenia je pomoc žiakom pri eliminácii nežiaducichprejavov ich nadania, ako aj úzka spolupráca s ich zákonnými zástupcami pri riešení prípadných problémov.

     Podmienkou pre prijatie detí do školy je úspešné absolvovanie IQ testov v Centre pedagogicko-psychologickeho poradenstva. V súvislosti s testovaním dieťaťa je možné obrátiť  sa na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v mieste bydliska.

     V prípade záujmu o vzdelávanie dieťaťa v Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do školy a odovzdať ho čo najskôr osobne alebo poslať poštou na adresu školy.

     Na všetky otázky je vedenie školy pripravené odpovedať pri osobnom stretnutí.