• Ponuka školy

    • kvalifikovaní  pedagogickí zamestnanci

     znížený počet žiakov v triedach, individuálny prístup

     učenie prostredníctvom pohybu, hier a bádateľských aktivít

     profesionálne vybavená multimediálna učebňa na realizáciu vyučovacieho procesu a tiež záujmových aktivít

     priestor na diskusiu, argumentáciu a podporu kritického myslenia

     predmet projektové dielne LUPA (laboratórium užitočných poznávacích aktivít) - predmet, prostredníctvom ktorého si žiaci rozširujú a  prehlbujú znalosti z rôznych oblastí okolitého sveta

     vlastné učebné materiály na prvom stupni školy so zameraním na samostatnosť pri získavní poznatkov

     verbálne hodnotenie - pozitívne, netransparentné, uplatňovanie sebahodnotenia

     výučba anglického jazyka od 1. ročníka

     výučba španielskeho jazyka od 5. ročníka

     informatická výchova od 3.ročníka

     efektívne podporovanie rozmanitých záujmov žiakov smerujúcich k ich profesionálnej orientácii, písanie na počítači desťprstovou metódou od 6. ročníka

     vzťah učiteľ - žiak postavený na dôvere a vzájomnom rešpekte, aktivity prebiehajúce v priateľskej atmosfére

     podporovanie partnerstva školy a rodiny

     školský klub detí aj pre žiakov druhého stupňa

     ponuka voľnočasových aktivít - pestrá krúžková činnosť, spoločné celoškolské projekty, škola na vode, škola na lyžiach, cykloturistika, tvorivé dielne ...