• Potreby nadaných

    • Intelektovo nadaní žiaci cítia potrebu:

      

     1. vyhľadávať problémové úlohy a situácie, neprestajne hľadať nové spôsoby ich riešenia

     2. neustále sledovať, skúmať a hodnotiť množstvo rozmanitých podnetov

     3 .permanentne podávať vynikajúce výkony vo viacerých vyučovacích predmetoch bez ohľadu na ich možnosti a skúsenosti vzhľadom k ich veku

     4. slobodne vyjadrovať a presadzovať vlastný názor, argumentovať

     5. aktívne sa podieľať na vytváraní správneho sebaobrazu

     6. porozumenia a podpory zo strany pedagógov

     7. prítomnosti humoru a uvoľnenej atmosféry na vyučovaní i v priebehu popoludňajších aktivít

     8. presadzovať vlastné spôsoby riešenia, niekedy až nekompromisne a to aj navzdory iným, avšak rovnako správnym návrhom spolužiakov

     9.  spolupodieľať sa na organizácii a rozhodovaní o náplni vyučovacích hodín

     10. intenzívneho kontaktu s deťmi  príbuzných záujmov 

     11. aktívnej účasti na utváraní im vyhovujúceho prostredia triedy, školy

      

     Naša škola im ponúka:

      

     1. zadania s nejednoznačným riešením, vlastné učebné materiály uprednostňujúce objavné metódy a tvorivosť pri získavaní nových poznatkov

     2. učenie prostredníctvom pohybu, hier a bádateľských aktivít podporujúcich vnútornú motiváciu žiakov, realizáciu aktivít prostredníctvom predme Projektové dielne LUPA / laboratórium užitočných  poznávacích aktivít / zameraného  na prehlbovanie vedomostí z rôznych oblastí ľudského poznania

     3. zadávanie diferencovaných úloh podľa schopností a záujmov jednotlivých žiakov, netransparentné pozitívne hodnotenie s dôrazom na uplatňovanie individuálneho prístupu

     4. aktuálne riešenie rôznych prirodzených i umelo navodených  situácií prostredníctvom diskusie, oceňovanie vlastného názoru detí a ochotuvypočuť ich mienku či postoj k danej problematike

     5. časté uplatňovanie sebahodnotenia v rámci rôznych aktivít výchovno-vzdelávacieho procesu, dôraz na sebahodnotenie ako významnú súčasť pracovných listov a učebných materiálov  používaných počas výučby jednotlivých predmetov 

     6. vzťah učiteľ – žiak fungujúci na báze partnerstva a vzájomného rešpektu za podmienky dodržiavania spoločne dohodnutých pravidiel a hraníc

     7. učiteľov prístupných humoru žiakov, školské i mimoškolské aktivity prebiehajúce v príjemnej priateľskej atmosfére bez napätia a stresu

     8. dostatok priestoru pre vypočutie návrhov ich spôsobov riešenia, časté navodzovanie nesúťaživých situácií so zameraním na spoluprácu v skupine, realizáciu spoločných projektov, systematické vedenie detí  k schopnosti prijať názory a riešenia ostatných

     9. možnosť žiakov spolurozhodovať o niektorých aktivitách v rámci vyučovacej hodiny, šancu vybrať si z viacerých ponúkaných činností za predpokladu vopred stanovených pravidiel

     10. pestrú paletu záujmových krúžkov v popoludňajších hodinách za účasti detí rovnakého zamerania, podporu utvárania pevných väzieb aj medzi žiakmi z rôznych ročníkov

     11. možnosti žiakov aktívne sa podieľať na spríjemnení školského prostredia referátmi, výtvarnými prácami, modelmi a projektmi s dôrazom na ocenenie výsledkov práce detí