• Správa o výsledkoch ŠŠI

    • Hodnotiace kritériá Štátnej školskej inšpekcie
      
     veľmi dobrý
     - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň
      
     dobrý        
     - prevaha pozitív, formálne a menej významné vecné nedostatky,  nadpriemerná úroveň
      
     priemerný 
     - vyrovnanosť pozitív a negatív, formálnych a vecných nedostatkov, priemerná úroveň
      
     málo vyhovujúci
     - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň
      
     nevyhovujúci
     - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania.
      

      

     ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

     Školské inšpekčné centrum Bratislava

     Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5

      

     Správa o výsledkoch školskej inšpekcie

     vykonanej v dňoch od 05. 02. do 11. 02. 2013 v Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2, Bratislava

      

     Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu:

     Mgr. Eva Orságová, riaditeľka školy

     Zriaďovateľ: S. E. I. N. sollertia s. r. o.


      

     Predmet školskej inšpekcie

     Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole.

      

     Zistenia a ich hodnotenie

     Kontrolovaný subjekt bola súkromná plnoorganizovaná škola pre intelektovo nadaných žiakov s vyučovacím jazykom slovenským. V organizácii mala 9 tried, 3 oddelenia súkromného školského klubu detí (2 oddelenia na 1. stupni, 1 oddelenie na 2. stupni), 51 žiakov, z toho 17 žiakov bolo so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces (VVP) zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov. Pomoc žiakom školy pri eliminácii nežiaducich prejavov ich nadania poskytovalo Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva (SCŠPP) pri škole zaradené do siete školských zariadení. V školskom roku 2012/2013 škola v 1. - 4. ročníku zabezpečovala vyučovanie podľa učebných plánov školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) pre 1. stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ISCED 1), v 5. - 8. ročníku podľa učebných plánov školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ISCED 2), v 9. ročníku uplatňovala učebný plán pre 5. - 9. ročník základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním platným od roku 2007.

      

     Základné údaje

      

     Riadenie školy

     Škola mala vypracovaný ŠkVP pre nadaných žiakov so zameraním na rozvoj všeobecného intelektu, jeho štruktúra bola v súlade s požiadavkami školského zákona, pri tvorbe boli dodržané zásady a podmienky určené pre jeho vypracovanie. Vlastné zameranie školy vychádzalo zo snahy poskytovať komplexnú  starostlivosť žiakov s intelektovým nadaním vrátane žiakov s pridruženými diagnózami v podnetnom prostredí a koncepčného zámeru rozvoja s prihliadnutím na edukáciu intelektovo nadaných žiakov pri uplatňovaní špeciálno-pedagogických prístupov a metód. V krátkodobej koncepcii rozvoja školy na roky 2011 - 2014 boli konkretizované úlohy v 10 oblastiach (vzdelávanie, metodika, hodnotenie, ďalšie vzdelávanie pedagógov, tvorba učebných materiálov, spolupráca rodiny a partnerov školy, priestorové a materiálové podmienky, prezentácia školy na verejnosti), ktorých realizácia by mala vytvoriť vhodnejšie podmienky na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca.

     Škola si dala za cieľ efektívne vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov bez kvantitatívneho navýšenia učiva,  naučiť žiakov využívať ich intelektový potenciál pri narábaní s obsahom (kvalitou) s dôrazom na podnecovanie vyšších úrovní myslenia a úpravu problémových charakteristík intelektovo nadaných žiakov. Učebné plány školy pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie akceptovali zaradenie vyučovacích predmetov do vzdelávacích oblastí  a rozdelenie prideleného počtu voliteľných hodín štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami na stupni primárneho vzdelávania bola doplnená o nový predmet projektové dielne LUPA, oblasť Jazyk a komunikácia mala zaradený prvý cudzí jazyk - anglický jazyk od 1. ročníka, na rozšírenie výučby, prehĺbenie a obohatenie o témy, činnosti a aktivity, ktoré zodpovedajú kognitívnej úrovni intelektovo nadaných žiakov, bol do vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť zaradený predmet obohatenie, posilnené bolo aj vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra a informatická výchova.

     Učebný plán pre nižšie stredné vzdelávanie bol doplnený o druhý cudzí jazyk - španielsky jazyk od 5. ročníka, nové predmety mediálna výchova, projektové dielne LUPA a strojopis (6. - 8. ročník), v ktorom by sa mali žiaci naučiť využívať prstoklad aj pri práci s klávesnicou počítača. Súčasťou základného školského dokumentu boli aj učebné osnovy (UO) predmetov pre jednotlivé stupne vzdelávania, rozsah ich spracovania zodpovedal štandardu stanovenému v štátnom vzdelávacom programe (ŠVP). Vo väčšine vzdelávacích oblastí boli kvalitatívne aj kvantitatívne bohatšie oproti UO bežných škôl, obsahovali kritériá úrovne zvládnutia vedomostí a zručností (výkon), ako aj požiadavky na rozsah požadovaných vedomostí a zručností (obsah). ŠkVP podával charakteristiku jednotlivých prierezových tém, ich obsahovú náplň a čiastkové ciele ich využívania v predmetoch I. a II. stupňa. Konkretizácia ich využívania v obsahu jednotlivých predmetov a oblastí bola realizovaná prostredníctvom tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Ako samostatný predmet II. stupňa vystupovala len prierezová téma mediálna výchova. ŠkVP charakterizoval žiakov navštevujúcich školu nielen ako žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj ako žiakov, u ktorých sa mohli rozvinúť špecifické zdravotné znevýhodnenia.

     Škola vo svojej práci akceptovala diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie  potreby žiakov   vyplývajúce  z ich zdravotného znevýhodnenia, vytvárala personálne podmienky a zabezpečovala pre nich služby centra  špeciálno-pedagogického   poradenstva. Žiaci, u ktorých bolo okrem intelektového nadania diagnostikované aj zdravotné znevýhodnenie a špecifické vývinové poruchy učenia, mali vypracovaný IVP. V individuálnych programoch žiakov s nadaním a zároveň so zdravotným znevýhodnením boli akceptované závery a odporúčania centra špeciálnopedagogického poradenstva, oboznámení s nimi boli ich zákonní zástupcovia, triedni učitelia a prehodnocovanie bolo realizované v priebehu aktuálneho školského roka.

     Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) - bol súčasťou ŠkVP školy, verzia 1.0 jeho prílohou.  ŠkVP deklaroval, že sa jeho úlohy plnia v rôznych ročníkoch zaradením tém finančnej gramotnosti na úrovni ISCED 1 do učebných osnov predmetov prírodoveda, hudobná výchova, vlastiveda, etická výchova, matematika (vo všetkých ročníkoch) a vlastného predmetu obohatenie, na 2. stupni takisto do rôznych ročníkov najviac v učebných osnovách predmetov etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, matematika, mene v predmetoch fyzika, občianska náuka, ojedinelé vo výtvarnej výchove a informatike. Celkové a čiastkové kompetencie a očakávania, ktoré poznatky, zručnosti a skúsenosti súvisiace s témami finančnej gramotnosti by mali žiaci ovládať, boli podrobnejšie rozpracované v prílohách pre ISCED 1 a ISCED 2, ktoré obsahovali ich využitie v jednotlivých predmetoch. Riaditeľka školy sa zúčastnila jednorazového školenia kNŠFG organizovaného MPC Bratislava. Problematikou implementácie a výmenou skúseností s aplikáciou finančnej gramotnosti vo vyučovaní sa zaoberali na svojich zasadnutiach aj metodické orgány školy. Žiaci 4. a 5. ročníka používali pracovné zošity, učitelia 1. aj 2. stupňa zhotovovali pre žiakov pracovné listy spracúvajúce témy finančnej gramotnosti. ŠkVP vydala riaditeľka súkromnej školy po prerokovaní v pedagogickej rade, samosprávnom orgáne školy a na vedomie ho zobral aj zriaďovateľ subjektu. V nahliadnutiu bol v kancelárii riaditeľky školy, základné informácie o učebných plánoch a zámeroch dokumentu boli zverejnené na webovej stránke školy.

      

     Škola mala vypracované vnútorné predpisy a usmernenia (rokovací poriadok pedagogickej rady, organizačný poriadok, plán práce školy, plán vnútornej školskej kontroly, školský poriadok), ktorými boli stanovené základné postupy, formy a prostriedky na zabezpečenie aktuálnych úloh a zámerov školy v procese výchovy a vzdelávania žiakov s intelektovým nadaním. Všetky vnútorné predpisy a usmernenia vydala riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Ďalšia pedagogická dokumentácia školy (triedne knihy, triedne výkazy a katalógové listy) bola vedená podľa vzorov schválených ministerstvom školstva, trvalým spôsobom. Odbornosť vyučovania bola 85,59 %. Výkon štátnej správy v 1. stupni a rozhodovanie v súkromnej škole sa realizovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Obsah rozhodnutí vydaných riaditeľkou školy zodpovedal platnej právnej úprave. Poradné orgány školy boli zriadené. Zasadnutia pedagogickej rady sa uskutočňovali v súlade s rokovacím poriadkom a schváleným plánom práce. V škole pracovali dva metodické orgány - metodické združenie pre 1. stupeň a predmetová komisia 2. stupňa. Zväčša sa zaoberali aktuálnymi vzdelávacími výsledkami žiakov, resp. riešením ich výchovných problémov z pohľadu ich zdravotného znevýhodnenia. Na svojich sedeniach dotvárali systém slovného hodnotenia a klasifikácie výsledkov práce žiakov, svoju činnosť orientovali aj na aktuálne pedagogické a výchovné problémy žiakov takéhoto druhu a typu školy, zaoberali sa ich prípravou a hodnotením účasti na predmetových súťažiach a na plánovanie mimoškolských aktivít. Plánované úlohy a činnosti orgánov vychádzali z analýzy stavu úrovne výchovy a vzdelávania za uplynulý školský rok a aktuálnych Pedagogicko-organizačných pokynov v nadväznosti na plán práce školy. Zápisnice z rokovaní mali dostatočnú výpovednú hodnotu, stálu pozornosti venovali riešeniu odborných a pedagogických otázok, analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov, javovej analýze pri písomných prácach, prijímaniu a hodnoteniu plnenia prijatých opatrení.

     Súčasťou obsahu ŠkVP bol podrobne spracovaný vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov, ktorý rešpektoval ich osobitosti a intelektové nadanie. Verbálne hodnotenie žiakov na 1. stupni škola zvolila a v dokumente rozpracovala s dôrazom na rozvíjanie ich silných výkonových stránok a zároveň posilnenie slabších miest sociálnej a emocionálnej sféry. Žiaci na 2. stupni boli hodnotení klasifikáciou s doplnkom sebahodnotenia, ktoré bolo v komplexnej forme i súčasťou polročného a koncoročného hodnotenia (verbálne hodnotenie i hodnotenie známkami). Systém kontroly a hodnotenia bol prerokovaný v pedagogickej rade a schválený riaditeľkou školy, podrobne bol rozpracovaný v plánoch metodických orgánov a následne prerokovaný a odsúhlasený na ich prvých zasadnutiach. Škola preukázateľným spôsobom deklarovala zabezpečenie informovanosti rodičov pri hodnotení ich detí, deklarovala uplatňovanie zásady netransparentnosti s dôrazom na neporovnávanie výkonov žiakov, individuálny prístup a pozitívnosť. Z výsledkov kontroly a hospitácií vyplynulo, že so zásadami hodnotiaceho systému boli žiaci oboznámení v dostatočnom rozsahu, jeho kontrolu riaditeľka školy zapracovala do plánu kontrolnej činnosti a v rámci hospitácií kontrolovala jeho dodržiavanie. Obsahom ŠkVP bol aj vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, ktorý konkretizoval kritériá, na základe ktorých sa hodnotenie realizovalo. Riaditeľka školy si za hlavný cieľ kontrolnej činnosti stanovila získavať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce pedagogických zamestnancov a tieto informácie využívať na usmerňovanie a vytváranie optimálnych podmienok rozvoja osobnosti žiaka. V pláne kontrolnej činnosti na školský rok 2012/2013 boli zapracované formy a metódy kontroly, zameranie hospitačnej činnosti, kontrola práce metodických orgánov, pedagogickej dokumentácie, plnenia učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov, dodržiavania školského poriadku zo strany žiakov aj učiteľov, kontrola práce triedneho učiteľa a ďalšie. Riaditeľka školy výsledky kontroly analyzovala, prijímala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich odstránenie využívala na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia bol funkčný.

     Škola začala realizovať zaujímavý projekt Voda a intelekt, ktorý bol zameraný na podporu rozvoja osobnosti žiaka. S podporou úspešných vrcholových športovcov sa do jeho realizácie zapojili učitelia, žiaci a rodičia. Preferovala tvorbu školských projektov a projektové vyučovanie ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na využitie a rozvíjanie schopností a zručností intelektovo nadaných žiakov. Mimoriadnu pozornosť venovali učitelia i žiaci rôznym aktivitám s ekologickým zameraním (recyklohry, výstavy, kreatívne súťaže, aktivity v prírode), škola získala certifikát programu Zelená škola. Žiaci sa aktívne zúčastňovali na predmetových olympiádach, recitačných, literárnych a športových súťažiach, kde získali popredné umiestnenia v rámci okresu i kraja. Výrazné úspechy dosiahli i na celoslovenskej úrovni (Klokan, Klokanko, Šaliansky Maťko). Škola v dokumente deklarovala spoluprácu s Občianskym združením Intelekt, súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva pri škole a ďalšími poradenskými zariadeniami, miestnou knižnicou, centrom voľného času, kultúrnymi zariadeniami a ďalšími inštitúciami. Svoje literárne a novinárske schopnosti prezentovali žiaci prostredníctvom vlastného časopisu Intelektáčik, o činnosti a aktivitách školy bola verejnosť informovaná prostredníctvom webovej stránky. Napriek tomu, že riaditeľka školy dlhodobo vynakladala veľké úsilie esteticky upraviť priestory po predchádzajúcom nájomcovi a zabezpečiť žiakom pozitívne motivujúce prostredie, vzhľad väčšiny vnútorných priestorov zatiaľ nepôsobil príjemným dojmom, čo negatívne ovplyvňovalo záujem rodičov o školu. Z rozhovorov s pedagogickými zamestnancami vyplynulo, že klíma školy bola otvorená, charakteristická vzájomnou súdržnosťou, ochotou spolupracovať a spoločne riešiť problémy. Z pozorovaní počas výkonu inšpekcie vyplynulo, že vzťahy a komunikácia medzi učiteľmi a žiakmi boli korektné, učitelia rešpektovali ich osobitosti, pristupovali k nim individuálne. Spoluprácu s rodičmi hodnotila riaditeľka školy pozitívne, vyzdvihla ich aktívnu pomoc pri úprave priestorov, organizovaní kultúrnych a športových akcií, ako i finančnú a materiálnu podporu.

     Kompetencie výchovného poradcu vykonávala riaditeľka školy. V pláne práce mala jasne stanovené úlohy pre jednotlivé oblasti pôsobnosti a mesačný harmonogram aktivít. Poskytovala služby v oblasti profesijného zamerania žiakov pri umiestňovaní na stredné školy, riešila špecifické problémy žiakov súvisiace s integráciou žiakov so ŠVVP (tvorba individuálnych vzdelávacích programov, eliminácia problémových sprievodných prejavov nadania, Aspergerov syndróm). Pri riešení výchovných problémov žiakov, sociálnej klímy tried, monitorovaní záškoláctva, prejavoch šikanovania a intolerancie intenzívne spolupracovala s triednymi učiteľmi a rodičmi, s odbornými pracovníkmi z centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), SCŠPP. Závažné problémy žiakov boli riešené na zasadnutiach výchovnej komisie. Zákonní zástupcovia a žiaci  mali možnosť využiť odborné poradenstvo v rámci konzultačných hodín. Škola ponúkala žiakom rozmanité voľnočasové aktivity aj v spolupráci s Centom voľného času na Gessayovej ulici. Žiaci pracovali v 7 záujmových útvaroch, ktoré rozvíjali ich talent a rozširovali vedomosti a zručnosti v oblasti vzdelávacej, športovej, prírodovednej, umeleckej a kulinárskej. Zaujímavé činnosti a akcie organizoval i súkromný školský klub detí.

     Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni.

      

     Podmienky výchovy a vzdelávania

     Riaditeľka školy spĺňala kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie v zmysle platnej legislatívy. Plán kontinuálneho vzdelávania vychádzal z koncepcie rozvoja a poslania školy, ktorej hlavným cieľom bola výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, u ktorých bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie, ako aj žiakov s pridruženými diagnózami. Vedenie školy podporovalo a vytváralo podmienky na motiváciu učiteľov pre neustále sebazdokonaľovanie tak, aby boli zabezpečené personálne potreby školy, edukačný proces a vlastný rozvoj. V čase inšpekcie navštevovalo rôzne formy vzdelávania (inovačné, kvalifikačné, adaptačné) sedem učiteľov. Metodické orgány vstupovali do procesu interného adaptačného vzdelávania najmä mladých a začínajúcich pedagogických zamestnancov. Zabezpečovali odbornú teoretickú aj praktickú pomoc najmä pri sprostredkovávaní a odovzdávaní informácií z vlastných vzdelávacích aktivít.

     Škola sídlila v priestrannej budove bývalej materskej školy. Exteriér budovy bol neudržiavaný, cez strechu do nej zatekalo, vytopením boli zdevastované 2 triedy, škola musela používať z hľadiska veľkosti nevyhovujúcu miestnosť pre vyučovanie žiakov 4. ročníka. Nevyhnutné je uskutočniť výmenu okien, zrekonštruovať zastarané rozvody, zlepšiť tepelné pomery. Vnútorné priestory boli vzhľadom na obmedzené prostriedky školy na údržbu a opravu pomerne udržiavané, vyzdobené žiackymi prácami, fotografiami, aktualitami zo života školy. Učiteľom bola k dispozícii veľká zborovňa s 2 počítačmi, pre žiakov bola k dispozícii odborná učebňa informačných a komunikačných technológií (IKT) s 15 funkčnými počítačmi, všetko s prístupom na internet, voľne prístupné, školská herňa (pre ŠKD) s knižničným fondom. Škola ďalej disponovala 3 kopírkami, 2 tlačiarňami, 1 veľkoplošnou tlačiarňou, fotografickou tlačiarňou, prístrojmi na viazanie a laminovanie kníh, 3 skenermi, 2 dataprojektormi, 1 notebookom, väčším počtom televízorov, DVD prehrávačov a rádiomagnetofónov. Dobre vybavená bola len pomôckami na biológiu, chémiu a matematiku, náčiním a náradím na telesnú výchovu v malej telocvični prerobenej z bývalej jedálne. Kompenzačné pomôcky vo vyučovacom procese škola nevyužívala (neboli potrebné). Veľmi dobre bola vybavená na realizáciu vodáckych a lyžiarskych kurzov. Vybavenie učebnicami poskytovanými štátom bolo nedostatočné, meškali ich dodávky. Vlastné učebnice si škola zhotovovala sama. Na realizáciu záujmovej činnosti žiakov bol k dispozícii kompletne vybavený fotoateliér. Sociálne zariadenia boli vynovené, prebiehala rekonštrukcia priestorov na výdajnú školskú jedáleň. Školský areál bol udržiavaný, poskytoval priestor na nenáročné športové aktivity.

     Využívanie materiálno-technických podmienok školy vo výchovno-vzdelávacom procese bolo na málo vyhovujúcej úrovni. Z učebných pomôcok boli zväčša využívané svojpomocne zhotovené školské pracovné listy, texty, ale aj repliky geometrických tvarov. Málo bol využívaný knižničný fond školy, chýbali dvojrozmerné učebné pomôcky. Nedostatočne bola v procese výchovy a vzdelávania využívaná didaktická technika, absentovala pozornosť rozvíjaniu kľúčových kompetencií v oblasti digitálnej gramotnosti žiakov (okrem hodín informatiky a informatickej výchovy).

     Škola mala vypracovaný školský poriadok, ktorý obsahoval práva a povinnosti žiakov, ich zákonných zástupcov upravoval pravidlá vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami. Vymedzoval opatrenia v oblasti podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, proti šíreniu drog, diskriminácii a šikanovaniu. Bol prerokovaný v rade školy a pedagogickej rade, preukázateľne s ním boli oboznámení žiaci, rodičia na triednych aktívoch, bol zverejnený v triedach a na webovom sídle školy. Koordinátorka preventívnych činností mala vypracovaný plán protidrogovej prevencie, úzko spolupracovala s vedením školy, učiteľmi, odborníkmi z CPPPaP v lokalite školy, pri organizovaní preventívnych akcií škola spolupracovala i s rodičmi. V pláne práce školy boli rozpracované preventívne programy v rámci národných programov (besedy - boj proti kriminalite, vplyv drog na kvalitný život človeka, šikanovanie, aktivity na efektívne využívanie voľného času, systematické sledovanie nebezpečných zón v škole počas prestávok, otvorená komunikácia s deťmi, návrhy plagátov s preventívnou tematikou, preferovanie zdravého životného štýlu prostredníctvom krúžkov). V prípade riešenia problémov šikanovania škola pre rodičov zabezpečila možnosť konzultácie so psychológom.

     V tomto školskom roku začala pracovať žiacka školská rada, vedenie školy primerane akceptovalo jej názory. Pri organizácii vyučovania sa dodržiavali základné fyziologické, psychické a hygienické potreby žiakov, nebola dodržaná stanovená 45 minútová dĺžka na 5. a 6. vyučovacej hodine. Vyučovanie sa z dôvodu dochádzania žiakov zo vzdialených mestských častí začínalo o 8:30 hod., organizácia prestávok bola prispôsobená stravovaniu žiakov v školskej jedálni susednej štátnej školy, žiaci mali zabezpečený pitný režim. Škola venovala primeranú pozornosť oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, z evidencie úrazov vyplývalo, že frekvencia úrazov bola nízka. Stanovený počet žiakov v triedach školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním bol dodržaný. Dokumentácia akcií (exkurzie, výlety, výcviky) obsahovala informovaný súhlas zákonných zástupcov, bola vedená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     Podmienky výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni.

      

     Stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 1. stupni boli na dobrej úrovni.

     Stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 2. stupni boli na dobrej úrovni.

     Stav a úroveň vyučovania a učenia sa celkom boli na dobrej úrovni.

      

     Závery

     Pozitívom v oblasti riadenia bolo dôkladné vypracovanie koncepcie a vlastného zamerania školy, ktoré vychádzalo zo snahy poskytovať komplexnú starostlivosť žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane tých s pridruženými diagnózami v podnetnom prostredí. K silným stránkam v oblasti riadenia patril aj funkčný vnútorný systém kontroly a hodnotenia, kvalitné rozpracovanie predovšetkým systému hodnotenia žiakov. Škola sa prezentovala dôkladným vedením pedagogickej a ďalšej dokumentácie, vypracovaním vnútorných predpisov a usmernení, ktoré zjednodušovali celý chod riadenia školy.

     V oblasti podmienok výchovy a vzdelávania bolo pozitívom kvalitné personálne zázemie vybudované školou, vytvorenie podmienok pre ďalší odborný rast pedagogických zamestnancov školy. Skvalitniť potrebuje oblasť materiálno-technická, najmä s prihliadnutím na nedostatok učebných pomôcok. Nedostatkom, ktorý výrazne ovplyvňuje túto oblasť, je celkový zlý stav exteriéru budovy školy, čo negatívne pôsobí aj na interiér tried a zhoršuje podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov a ovplyvňuje aj pracovný výkon pedagogických zamestnancov a nedodržanie dĺžky vyučovacích hodín po prestávke na obed.

     Silnou stránkou výchovno-vzdelávacieho procesu bola pozitívna pracovná atmosféra na vyučovacích hodinách, rešpektovanie osobnosti každého žiaka s prihliadnutím na jeho intelektové nadanie, ako aj pridružené diagnózy. Zlepšenie si vyžaduje aktívnejšie rozvíjanie kompetencii žiakov v IKT, využívanie didaktickej techniky na lepšie sprístupnenie a pochopenie nových poznatkov a rozvíjanie sociálnych kompetencií u žiakov. Škola mala vytvorené dostatočné monitorovacie postupy, ako predchádzať a odhaľovať negatívne prejavy v správaní sa žiakov a príznakov šikanovania.

     Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov:

     • porušenie § 6 ods. 7 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. (v organizácia vyučovania nebola dodržaná dĺžka vyučovacích hodín po obedňajšej prestávke)

     Zo strany vedenia školy došlo k náprave.

      

     Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi oboznámení.

     Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto opatrenia:

     • odporúča zamerať hospitačnú činnosť na systematické rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v oblasti IKT, využívanie didaktickej techniky v procese výchovy a vzdelávania a rozvíjanie sociálnych kompetencií u žiakov, v spolupráci so zriaďovateľom školy vyvolať rokovanie s majiteľom budovy za účelom opravy exteriéru budovy školy.

      

     • ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 31. 03. 2013 prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku týkajúceho sa nedodržania  dĺžky vyučovacích hodín po  obedňajšej  prestávke  a predložiť  ich  Školskému  inšpekčnému  centru  Bratislava s uvedeným termínom splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. Predložiť správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatku a jeho príčiny Školskému inšpekčnému centru Bratislava v termíne do 30. 06. 2013.