• História školy

    •  

     2005 - Spoločnosť pre edukáciu intelektovo nadaných (S.E.I.N. sollertia s.r.o.) sa rozhodola požiadať o zriadenie prvej Súkromnej školy pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku.

     sollertia -  z latinčiny  - vynaliezavosť, obratnosť, zručnosť

     2006/2007 - Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňom 1. septembra 2006. Otvorili sme tri triedy - 1., 2. a 3. ročník.

     2007/2008 - V septembri 2007 natúpili do našej školy žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka. So súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej republiky bol pri škole zriadený Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.

     2008/2009 - Žiakmi našej školy sa stali deti  1., 2., 3., 4., a 5. ročníka.

     2009/2010 - Presťahovali sme sa so šiestimi triedami do nových priestorov na Znievskej 2, 851 06 Bratislava, kde má škola okrem veľkej členitej budovy k dispozícii aj pekný školský areál.

     2010/2011 - Otvorili sme 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročník.

     2011/2012 - Otvorili sme 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročník. Začali sme organizovať vodácke aktivity pre žiakov školy.

     2012/2013 - Otvorili sme 1. - 9. ročník. Žiaci deviateho ročníka po prvýkrát absolvovali Testovanie deviatakov /slovenský jazyk: 96 %, matematika: 96,25 %. Rozbehli sme projekt Intelekt a pohyb /voda, lyže, bicykle/. Počas letných prázdnin sme zorganizovali 0. ročník Tour de intelekt - deti spolu s vedením školy a pedagógmi absolvovali na bicykloch trasu z Bratislavy do Prahy. Zorganizovali sme školu na lyžiach a založili sme pri škole šachový klub En Passant. Prebehla komplexná štátna školská inšpekcia s vynikajúcim výsledkom.

     2013/2014 - Otvorili sme 1. - 9. ročník. Zorganizovali sme 1. ročník Tour de intelekt z Bratislavy do Prahy, tentokrát pod záštitou premiérov SR a ČR. Na úrade vlády v Prahe privítal malých cyklistov pán premiér Sobotka, tour trvala nádherných 17 dní, počas ktorých deti preverili svoje schopnosti a vytrvalosť. V priebehu tour sa k deťom pridal aj starosta Petržalky pán  Bajan a tiež pán profesor Fischer. Začali sme s budovaním výdajne jedla v priestoroch školy.