• Projekt Intelekt a pohyb

    • „Radšej prepadnem, než mám z tejto školy odísť.“

     - táto veta zaznela z úst jedného nášho žiaka počas rozhovoru s Evou.  Je to  práve ten  typ, ktorého by ste najradšej zahlušili, alebo pre jeho úprimnosť a srdečnosť vystískali. Jeho vetu berieme ako veľké uznanie našej škole, práci a snahe vytvoriť týmto  deťom dostatok zážitkov,  podnetov a skúseností, ktoré im budú slúžiť ako základ na ceste životom.

     Ak hovoríme o intelektovom nadaní, hovoríme zároveň aj o rodičoch, ktorí takéto deti majú a tiež o odborníkoch, ktorí s nimi pracujú. Je prirodzené, že títo ľudia všetko okolo nich berú a prijímajú ako pozitívum, ako niečo, čo ich rozhodne posúva dopredu. Pre ostatnú populáciu však nie je osobnosť a správanie dieťa s intelektovým nadaním vždy podľa predstáv a noriem, ktoré sa berú ako samozrejmosť. Práca s intelektovo nadanými deťmi je každodenný súboj názorov a myšlienok, spojený  s veľkou dávkou trpezlivosti zo strany dospelých, v našom prípade, pedagógov. Dieťa s intelektovým nadaním neprijíma dané okamžite, veci analyzuje, cíti potrebu argumentovať, diskutovať  a presvedčiť nás o tom, že na ich strane je pravda. Vedomosti a otázky týchto detí v mnohých prípadoch zaskočia a donútia nás dospelých k usilovnejšej práci pri ich vzdelávaní a výchove. Dochádza tak  k obojstrannému obohateniu.  Je len na nás,  aby sme naplno využili potenciál týchto detí a pomohli im nájsť si svoje miesto v spoločnosti, ktoré im právom náleží. Avšak k negatívam, ktoré u týchto detí nie sú ojedinelé, patria aj vedľajšie pridružené diagnózy. Ide hlavne o poruchy pozornosti /ADD/, poruchy aktiviy a pozornosti /ADHD/, vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) a v poslednej dobe stále častejšie sa objavujúce poruchy z autistického spektra, najmä Aspergerov syndróm.

     Výchove a vzdelávaniu intelektovo nadaných detí sa na našej škole venujeme od roku 2006.  Eva pracuje s deťmi s intelektovým nadaním od roku 1995. Za túto dobu jej prešlo „rukami“ množstvo detí z rôzneho sociálne prostredia. Všetky však mali spoločnú charakteristiku - potrebu vzdelávať sa a rozvíjať svoj talent. Problémy a ťažkosti spojené s výchovou a vzdelávaním  tejto kategórie detí ju však už dlhšiu dobu trápia. Stále hľadala možnosti, ako deťom pomôcť odstrániť, alebo aspoň zmierniť niektoré charakteristické a zároveň nežiadúce prejavy nadania.

     Nemôžeme súhlasiť s tým, že škola je na rozdiel od domáceho prostredia neosobná a že si vyžaduje  plnenie presných úloh, kde po nesplnení si povinností prichádza z pohľadu dieťaťa trest. Prístup našej školy k deťom je postavený na iných základoch. Tým, že dôverne poznáme charakteristiku týchto detí a ich prejavy, je prístup k nim oveľa citlivejší a ohľaduplnejší. Snažíme sa preto suplovať úlohu rodiny v čase, kedy sú deti s nami. Prioritou pre nás je splniť im ich potreby a očakávania. Našim hlavným cieľom je poskytnúť im pocit istoty a bezpečia, vedomie, že v akomkoľvek prípade sme im nablízku, a že každý spor, alebo problém, vyriešime okamžite, za prítomnosti a tiež aktívnej účasti dotknutých strán. Deti však na druhej strane musia pochopiť, že každé riešenie danej situácie má isté hranice.     

     Charakteristika intelektovo nadaných

     Črty, ktorými sa vyznačujú intelektovo nadané deti:

     hyperaktivita vo verbálnej či motorickej oblasti

     perfekcionizmus

     často až prehnaná sebakritika

     ťažké prijímanie prehry

     poruchy pozornosti

     odmietanie autorít

     neochota poslúchnuť príkazy

     výhrady a argumentácia proti príkazom

     seba presadzovanie alebo naopak prílišná uzavretosť

     neskoršie emocionálne a sociálne dozrievanie.

     Dlho sme váhali o správnosti rozhodnutia dať tomu, čo sme vytvorili zelenú a zapojiť deti do projektu. Finančná a časová náročnosť (i zo strany rodičov), vytvorenie podmienok, zabezpečenie dozorov a iné s tým súvisiace problémy, nám tiež robili vrásky na čele.  Nehľadajte, prosím, ale za tým všetkým náš  negatívny  postoj k športu, ale Evinu dlhoročnú skúsenosť so správaním sa týchto detí. Jej prístup v tomto prípade bol primárne -  postoj  matky, sekundárne - postoj špeciálneho pedagóga. Spolu sme sa po debatách a niekedy aj ostrejších výmenách názorov rozhodli práve pre športové aktivity.

     Medzi  hlavné prejavy - u väčšiny týchto detí, patrí neschopnosť autoregulácie vlastného správania. Deti často nie sú schopné ustrážiť si svoje reakcie na aktuálne podnety a tieto svoje prejavy ovládať. Správajú sa neprimerane, často konajú skratovo, nedokážu si správne vyhodnotiť možné následky ich správania. Práve preto je tu väčšie riziko úrazov.

     A to je to, čo rozhodlo. Potreba deti naučiť tieto prejavy potlačiť, uvedomenie si zodpovednosti za seba, aj v kolektíve (teda aj za druhých), naučiť ich pocitu zodpovednosti k svojej osobe i okoliu.

     Našim cieľom sa preto stala potreba pripraviť harmonicky rozvinutých jedincov (nielen rozumovo a psychicky, ale i telesne), ktorí budú čo možno najlepšie pripravení čeliť stále sa zvyšujúcim nárokom modernej spoločnosti a u ktorých sa nám podarí zmierniť prípadné sprievodné nežiaduce prejavy nadania. Vedie nás k tomu  mimoriadny záujem našich žiakov zvlášť o športové aktivity, ako aj potreba poskytnúť týmto deťom možnosť využiť nadbytok energie v prospech ich zdravia.

     Po akciách, na ktorých sa Eva spolu s deťmi zúčastnila, došlo k rozhodnutiu, že naša voľba - športové aktivity – je to, čo bude deťom prospešné.

     Došlo však na zásadné otázky:

     čo chceme pomocou športových aktivít docieliť

     aký šport

     ako nám budú prospešné

     personálne obsadenie a spolupráca s rodičmi

     doprava

     zabezpečenie potrebných nástrojov a vybavenia

     podpora a financovanie  

     Čo chceme pomocou športových  aktivít docieliť

     Nekladieme si za hlavný cieľ vychovávať vrcholových športovcov. To nie je v našich podmienkach ani možné, i keď... Dôležité pre nás je, aby deti získali kladný vzťah k športu a s vekom si tento prehlbovali. Preto sme si pomocou projektu POHYB A INTELEKT stanovili nasledovné:

     eliminácia nežiaducich vedľajších prejavov správania

     posilnenie sociálnych vzťahov a väzieb

     odbúranie zlých návykov

     posilnenie komunikačných schopností

     rozvíjanie samostatnosti

     fyzická kondícia  a odolnosť

     posilnenie empatie

     zapracovanie športových aktivít do učebných osnov

     Aký druh športu

     Šport môže byť v živote jedinca veľmi významným súborom skúseností a poznatkov. Na škole chápeme šport ako významný pedagogický a výchovný proces. Deti pomocou športu a aktivít s ním  spojených získavajú veľmi silné aj emotívne zážitky a skúsenosti. Kvalita týchto zážitkov a skúseností priamo vplýva na kvalitu formovania ich osobnosti. Pohybová aktivita deťom pomáha skvalitniť výkony a zvyšuje ich odolnosť. Z možností, ako u nadaných detí eliminovať spomínané nežiaduce prejavy nadania, je práve šport to, čo poskytuje dostatok priestoru na učenie sa sebadisciplíne, kamarátstvu, súdržnosti  v tíme, ako aj na ľahšie zvládnutie prehry, či rôznych neúspechov. Rozhodli sme sa teda bolo na základe vlastných skúseností a zážitkov: vodáctvo, lyžovanie a cykloturistika.

     Vodácky šport

     Pozitívny vzťah detí k vode a všetkému, čo s ňou súvisí rozhodlo, že tento šport sa stal tým, ktorému sa budeme venovať od jari do jesene. Prioritným cieľom vodácko-outdoorového oddielu je zamerať sa na podporu záujmu žiakov o vodnú turistiku a aktivity spojené s ňou. V súvislosti s prvým školským splavom po Dunajských ramenách, na ktorom sme si overovali správanie sa detí v podmienkach pre nich neznámych a následnej veľmi kladnej odozve detí, sa začala nová kapitola našej školy. Absencia telocvične, vonkajšieho ihriska a mimoriadne priaznivé okolie Bratislavy práve tomuto vo veľkej miere napomáha. Dostatok vodných plôch a ramien Dunaja sa stali našim ihriskom, tým najbližším Veľký Draždiak v blízkosti školy. Splavovaním slovenských a zahraničných riek chceme vo väčšej miere podporiť záujem detí o krásu Slovenska, ale aj okolitých krajín. A tu sme pri druhom, nemenej  dôležitom aspekte, a tým je vzdelávanie sa detí. Znalosť prírody a správanie sa v nej je pri vodáckom športe jedným z hlavných výchovných činiteľov. Je to základné pravidlo. Bezpečný pohyb na vode a v jej okolí je to, čo chceme u detí vypestovať a najmä naučiť ich tieto nadobudnuté  poznatky uplatniť v ďalšom živote.

     Cykloturistika

     ​Ďalšia možnosť ako zostať v pohybe. Hrádza rovno za školou, väčšina detí bicykel má, tým, čo ho nemajú, požičiame. Všetko podstatné je zhrnuté  vo vodáckom športe, len si kanoe premeňte na bicykel. Tu sa navyše pridáva možnosť naučiť sa bezpečnému správaniu nielen na hrádzi, teda v raji cyklistov a korčuliarov, ale i na cestách uprostred riadnej premávky. Na hrádzu je v prvom rade potrebné sa doviezť. V prípade Bratislavy sa jedná naozaj o vec závažnú, získať v tomto meste zručnosť ako aj správne a najmä bezpečné "šoférske návyky" už v školskom veku je bonus, ktorý môžu deti v živote nespočetne veľakrát zúročiť. Slušnosť a ohľaduplnosť voči okoliu - to sú ďalšie plusové body, ktoré majú deti možnosť tréningom na dvoch kolesách získavať a následne odovzdávať iným.

     Lyžovanie

     Nečinnosť počas zimných mesiacov nás priviedla k potrebe zaistiť deťom i v tomto ročnom období dostatok pohybu. Lyžovanie, ako kráľovský zimný šport,  je pre naše potreby najviac vhodný. Deti sa pri ňom naučia istejšej koordinácii pohybov a získajú väčší fyzický fond. Pohybom na zjazdovke sa učia získavať dôležité návyky pre svoj život. Hlavným cieľom je naučiť tieto deti byť pozorné nielen voči svojej osobe, dodržiavať zásady bezpečnosti, ale aj akceptovať potreby okolia. Ovládať svoje negatívne stránky a získavať väčšiu sebadôveru. Pri fyzickej aktivite ustupujú ich problémy do úzadia a dieťa sa môže v novej pozícii mimo školských lavíc cítiť lepšie, sebavedomejšie. Navyše, ak je v danej aktivite úspešné, prenáša sa jeho nové postavenie v rámci kolektívu aj do školy, do rodiny. Nutnosť cestovať za snehom prináša ďalší dôležitý aspekt, a tým je poznávanie krajiny a to nielen tej našej, ale i za hranicami.

     Ako nám budú prospešné

     U detí chceme zdokonaliť a podporiť:

     správne a rýchle riešenie životných problémov a situácií

     nadobudnutie pocitu zodpovednosti

     osobnej sebadisciplíne

     získanie sebadôvery

     rozvíjanie sociálnych vzťahov a väzieb

     empatii k potrebám vrstovníkov a ostatnej populácii

     lepšiu koordináciu pohybov

     odolnosť

     Deti sa učia napodobňovaním a od svojich rovesníkov majú možnosť prevziať vhodnejšie vzory správania, než aké často vidia vo svojom okolí. Športovými aktivitami sa vytvára nielen kladný vzťah k prírode, ale dieťa má možnosť prežívať pozitívne emócie, ktoré môžu prispieť nielen k zlepšeniu zdravotného stavu, ale aj k zlepšeniu vzťahov k ostatným ľuďom a okoliu.

     Po našich tohtoročných športových aktivitách je badať zlepšenie sociálneho správanie detí, zvýšilo sa ich sebavedomie a sociálna zručnosť pri riešení konfliktov. Pokrok vidíme aj v komunikácii s pedagógmi a ďalšími dospelými.

     Uvediem jeden príklad:

     Príjazdom na Granus Cup a po predstavení našej „družiny“ som cítil medzi prítomnými isté obavy, ako bude vyzerať celý priebeh víkendu. Podotýkam, že osadenstvo kempu bolo staršie ako moja osádka. Prvý večer však deti ukázali svoje povahy a zmysel pre humor a tým presvedčili okolie, že to nebude až také kritické. Komunikovali so staršími, ich správanie bolo presne také, ako sme si to dohodli. V nedeľu, pri odchode z pretekov, sme sa lúčili ako starí známi a s vďakou sme prijali pozvanie na ďalší ročník Granus Cupu priamo od jej organizátora. Potešilo ma kladné hodnotenie správania našich detí a našej práce, ktorú s nimi vykonávame.

     Personálne obsadenie a spolupráca s rodičmi

     Zárukou úspešného fungovania jednotlivých aktivít je zabezpečenie kvalifikovaných a najmä zanietených pedagógov aj inštruktorov. Máme šťastie na ľudí, ktorí reflektovali na naše prosby a požiadavky a získali sme v ich osobách profesionalitu a kvalitný základ do budúcnosti. Prácu pedagógov i inštruktorov, ktorí s deťmi doteraz pracovali a pracujú, hodnotíme veľmi vysoko. Najcennejšou devízou pre nás je ochota tráviť s deťmi spoločné chvíle i počas víkendov či prázdnin a ich pochopenie, že túto činnosť zatiaľ vykonávajú bez nároku na finančné ohodnotenie.   

     Zameriavať sa budeme hlavne na potreby detí a ich vhodnú motiváciu, aby záujem športovať nebol len chvíľkový, ale naozaj dlhodobý a smerujúci  k zdravému životnému štýlu so všetkým, čo k nemu patrí. Veľký dôraz budeme klásť na zapojenie rodičov do jednotlivých aktivít, pretože ich iniciatívna účasť na jednotlivých podujatiach bude silným motivačným faktorom pre ich deti – našich žiakov. Deti potrebujú mať pocit, že ich snahu a úspechy vedia oceniť aj ich najbližší. Našim zámerom je „donútiť“ rodičov aby si dokázali v dnešnej uponáhľanej dobe nájsť čas na spoločné aktivity so svojimi ratolesťami. Zároveň bude vytvorený priaznivý priestor na posilnenie partnerstva rodiny a školy, čo má pre jej plynulý a kvalitný chod veľký význam. Po poslednom  lyžiarskom pobyte boli spätné väzby vysoko pozitívne. Zo strany rodičov bola vyzdvihnutá príležitosť vo vzťahu k vlastnému sebapoznaniu i lepšiemu poznaniu a porozumeniu vlastných detí, ako aj tolerancia a rešpektovanie odlišnosti ich spolužiakov. Vysoko pozitívne hodnotili prístup starších detí k svojim mladším spolužiakom.

     Doprava

     Doteraz používame pre školu zakúpený mikrobus pre 9 ľudí. Cez nášho partnera sme zaistili prívesný vozík s rozmermi vyhovujúcimi prevážanému potrebnému vybaveniu. Autobusová preprava je pre nás finančne náročná, a preto, aby sme nezvyšovali cenu, nám v mnohých prípadoch vypomáhajú rodičia so svojimi autami, čo si veľmi vážime.