• O škole

    •  

     V našej škole majú deti príležitosť na rozvíjanie ich nadania a spôsobilosti k učeniu. Ponúkame im dostatok zaujímavých podnetov a možnosť riešiť rôzne problémové situácie, ktoré od nich vyžadujú náročné myšlienkové postupy. Výkony žiakov posudzujeme na prvom stupni prostredníctvom citlivého verbálneho hodnotenia, ktoré buduje u detí sebadôveru, podporuje pocit úspešnosti a chuť do ďalšieho vzdelávania.

     Významnou zložkou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiakov. Na druhom stupni posudzujeme výkony  žiakov známkami. Našou prioritou je uplatňovanie špeciálno-pedagogického prístupu s dôrazom na používanie metód odporúčaných pre edukáciu intelektovo nadaných.

     Okrem výučby anglického jazyka už od prvého ročníka sa žiaci od piateho ročníka učia španielsky jazyk . V šiestom ročníku sa žiaci zoznamujú so základmi strojopisu - desaťprstovej metódy písania na počítači. V rámci súkromného školského klubu detí poskytujeme žiakom rôzne krúžky a záujmové aktivity podporujúce ich záujmy a rôznorodé zameranie.

     Mimoriadnu pozornosť venujeme aj aktívnemu zapájaniu žiakov do rôznych predmetových či iných súťaží a projektov, v ktorých dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky.

      

     Veľký dôraz kladieme aj na pohybovú výchovu detí. Okrem iného organizujeme pre deti príťažlivé vodácke podujatia, splavy, kempovanie atď. Deti majú možnosť zúčastňovať sa výletov na bicykloch počas niektorých hodín telocviku ako aj v rámci voľných popoludní, víkendov či prázdnin.

     Súkromný školský klub detí zriadený pri škole môžu navštevovať aj žiaci druhého stupňa, ktorí aj vďaka tomu môžu intenzívne rozvíjať svoje danosti a špecifické záujmy.

      

     Podmienkou pre prijatie detí do školy je úspešné absolvovanie intelektových testov v Centre pedagogicko-psychologickeho poradenstva. V súvislosti s testovaním dieťaťa je možné obrátiť  sa na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v mieste bydliska alebo na Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení. 

     V prípade záujmu o vzdelávanie dieťaťa v Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov je potrebné vyplniť Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do školy, ktoré je na stránke školy v časti tlačivá a odovzdať ho čo najskôr osobne alebo poslať poštou na adresu školy.

     Na všetky otázky je vedenie školy pripravené odpovedať pri osobnom stretnutí.