Vyučovanie

Piatok 30. 10. 2020

Fotogaléria

Kontakt

 • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
  Znievska 2, 851 06 Bratislava
  www.intelekt.sk
  dotazy@intelekt.sk
  intelekt@intelekt.sk
 • +421 903 382 064
  +421 903 716 874
Počet návštev: 2483551

Komentár k výsledkom školskej inšpekcie

V dňoch od 05. 02. do 11. 02. 2013  sa uskutočnila v našej škole komplexná štátna školská
inšpekcia. Už prvé dni naznačili inšpektorom v akej škole a s akými žiakmi sa budú počas svojej práce stretávať.

Pre nás  samozrejmosť, pre inšpektorov niečo úplne nové. Veľmi sme si cenili ich záujem o tieto deti a ich snahu pochopiť a zistiť o nich čo najviac informácií. Fakt, že po dvoch dňoch poznali deti podľa mena, nám ukázal ich záujem o problematiku výchovy a vzdelávania týchto žiakov. Naše deti prijali pracovníkov inšpekcie ako „nutné zlo“. Dokázali inšpektorom svoje prednosti a tiež svoje „nedostatky“.  Je niekedy ťažké týmto našim malým „neriadeným strelám“ zazlievať ich spontánnosť a živelný prístup k riešeniu zadaných úloh. Práca s deťmi s intelektovým nadaním má svoje špecifiká. Treba k nim pristupovať citlivo a ako k seberovným partnerom. Daný problém je nutné riešiť na úrovni ich nadania, to znamená niekedy pre pedagóga „tvrdú“ debatu, jasné definovanie riešeného problému a argumentáciu v rámci úcty k jednej i druhej strane. Sú ale situácie, kedy sa musí dať bokom vyššie uvedené a deťom ukázať, že pravda nie je vždy len na ich strane. Živelnosť nemôže prerásť do anarchie. Život má svoje jasne dané pravidlá, zákony  a tie treba aj dodržiavať. Mám na mysli hlavne úctu k svojim spolužiakom, pochopenie problémov druhých, uznanie autority staršieho a skúsenejšieho partnera a tým je pre v nich v škole pedagóg. Na týchto princípoch sa snažíme deťom dať maximum pri výchove i vzdelávaní. „Prestížne“ školy sú síce pekná vec, ale zostaňme pri zemi. My deti musíme správne nasmerovať a motivovať, ale to hlavné je len a len v ich rukách. V poslednom čase sú pre nás potešiteľné správy o počte našich bývalých i dnešných žiakov, ktorí študujú a budú študovať na  vysoko hodnotených gymnáziách a stredných školách. Zo strany inšpekcie, tlmočený vedúcim inšpekcie, nám bol prejavený obdiv za túto prácu a prianie, aby sme v nastúpenom smere pokračovali i naďalej. Výsledky našich detí hovoria za nich i za nás. 

K vedeniu školy nemám čo dodať. Toto bolo vždy na bedrách Evy a hodnotenie inšpekcie hovorí jasnou rečou -  mimoriadna úroveň. Podotýkam, že vďaka jej poctivosti a pracovitosti spĺňame v rámci legislatívy aj ustanovenia, ktoré ako súkromná škola plniť nemusíme. Zákon je zákon, a ten platí pre všetkých.

Teraz k nedostatkom. Sme radi, že hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania pre nás dopadlo dobrým hodnotením, čo v stupnici hodnotenia inšpekcie predstavuje nadpriemernú úroveň. V danej situácii, v akej sa škola nachádza, je to viac, ako sme očakávali. Stav budovy je taký, aký je. Z našej strany sa snažíme spraviť maximum pre zlepšenie daného, ale na riešenie sú vždy potrební dvaja. Prístup majiteľa budovy je jasný. V priebehu nášho prenájmu sa tu kompetentné osoby zo strany prenajímateľa na základe našich podnetov neukázali ani raz. Správca budovy je v pozícii, že vlastne nemôže o ničom rozhodnúť. Platíme aj za priestory, ktoré nemôžeme, ani nevyužívame z dôvodov zatekania striech. Stalo sa samozrejmosťou, že pri väčšom množstve snehu alebo daždi, sme nútení žiakov sťahovať do iných tried. V správe máme odporúčanie zmeniť tento stav. K náprave dôjde až vtedy, keď kompetentní pochopia, že sme síce súkromná škola, kde nie je hlavným cieľom finančný profit,  ale dať deťom s nadaním z celého spektra spoločnosti maximum vedomostí a poznania. Dá sa oponovať klasickou vetou „Zvýšte školné“, ale intelektové nadanie je dar - to je fakt -  a nie niečo, čo je merateľné peniazmi. Naše školné začínajú dobiehať z časti už aj štátne školy vyberaním rôznych poplatkov a príspevkov. Nie všetci rodičia majú na to, aby platili deťom premrštené „školné“. Už len to, že dali deti k nám, pre mnohých znamená značnú „úpravu“ a prehodnotenie rodinného finančného rozpočtu. Máme ale rodičov, ktorí škole pomáhajú aj nad rámec dohodnutého finančného príspevku. Práve im chceme vyjadriť veľkú vďaku za ich pomoc.  Snažíme sa s ich financiami nakladať čo najhospodárnejšie, čo sa nedá ale povedať o všetkých, ktorí sa starajú o oblasť školstva. Budeme sa tešiť, ak sa z našich absolventov raz stanú lekári, vedci, učitelia a pod. -  ľudia prospešní pre túto spoločnosť. To je nás zisk a cieľ.

Som rád, že v správe objavila zmienka o našom projekte INTELEKT A VODA, ktorý medzičasom "narástol" a stal sa z neho projekt INTELEKT A POHYB. Tomuto projektu budeme venovať samostatný odklik, je v štádiu dokončenia.  Myslím si, že si to zaslúži.

IKT, IKT – niektorí možno ani nevedia, čo presne táto skratka znamená. Tak pre poriadok, sú to doslovne INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE. Počítače, tablety, projektory a iné podobné výdobytky dnešnej doby. Je smutné, keď sa dnes neustále do popredia tlačí používanie tejto techniky. A ešte smutnejšie je, ak na tom trvajú tvorcovia týchto predpisov, ktorí sú  v mnohých prípadoch  „radi“,  ak sa im podarí zapnúť počítač a z textového editoru niečo vytlačiť. Naše deti pracujú v 3D programoch, programujú pomocou rôznych dostupných aplikácií, kreslia v 2D programoch a starší vedia o počítačových sieťach a ich používaní viac, ako je „potrebné“.  Získať informácie pomocou internetu je ľahké, ale správna analýza a určenie si priorít, to je ten problém. V škole majú deti dostatok možností, ako sa dostať k informáciám, teda k počítaču. Záhadou je, že vždy, keď sa ponúkne možnosť výberu, siahajú radšej po nožniciach, papieri, lepidle a zadanie doslova vytvoria na „kolene“. Je úžasné sledovať, ako zapájajú svoju fantáziu a šikovnosť do tvorby pomôcok, ktoré im slúžia na ich ďalšie pochopenie daného problému. Ich hrdosť, že niečo vytvorili a je to v prospech veci, nemá hraníc. Toto je to, čo v našej škole sledujeme. Rozvíjanie fantázie, abstraktného myslenia a správne využitie podaných informácií má u nás väčšiu váhu, ako zadať do stránky konkrétny dotaz a dostať v priebehu sekundy x odpovedí. Potom nasleduje ctrl+c, ctrl+v a ... hotovo. Niekto niečo za nás urobí a my ani netušíme, o čom to je. Učiť dnešné deti používať prostriedky IKT je ako nosenie dreva do lesa. Pre mňa osobne je tragické, že pre mnohých je dnes kniha neznámy pojem. Že prichádzajú o možnosť pri čítaní použiť svoju fantáziu, prežívať dej a príbeh, dozvedieť sa niečo nové, že na vzťahu čitateľ a kniha je niečo intímne a dôverné. Je  to komunikácia medzi konkrétnym autorom, jeho poznatkami, zážitkami a čitateľom, ktorému autor umožnil prežiť niečo zo seba. To je to, čo dnešným deťom chýba. Chladnosť a odľudštenie dnešnej komunikácie, skratkovitosť a deformácia jazyka, anonymita autorstva poskytovaných informácií a nemožnosť tieto si overiť,  to je daň a jeden z dôsledkov intenzívneho preferovania používania komunikačných technológií. Deti dnes spolu nekomunikujú „face to face“ (tiež som tým postihnutý, ale len ma tak „lízlo“), ale výhradne pomocou sociálnych sietí, a čo je najhoršie, stávajú sa na tomto spôsobe komunikácie závislé. Preto máme na škole našu hodinu LUPY, ktorá má za cieľ deti naučiť, nie pomocou už hotových vecí, ale vlastnou hlavou a rukami správne používať získané informácie a tie zapracovať do koncoročnej obhajoby ich práce. Vysoko hodnotené na tomto projekte je téma a čo najväčší podiel manuálnej práce žiaka. Preto platí to staré a osvedčené - všetko s mierou, i tie prostriedky IKT. Dodnes s láskou spomínam na svojich učiteľov, ale aj profesorov, ktorí u mňa bodovali (i bez pomoci „IKT“) váhou svojej osobnosti, ale hlavne rozsahom svojich znalostí, z ktorých dodnes čerpám. Podotýkam, že to boli ľudia, ktorí ani nesnívali o možnostiach, ktoré máme dnes. Ale viem určite, že ešte aj dnes by mňa a väčšinu z nás „strčili do vrecka“ so svojimi znalosťami a poznatkami. Dnešnej spoločnosti chýba rozhľadenosť, pokora a úcta človeka k človeku, ale aj k vedomostiam, ktorú naši predchodcovia považovali za samozrejmosť. Musím zasa ale priznať, že práve vďaka IKT Vám môžem sprostredkovať svoje myšlienky on-line.

Radi ich budeme používať, ale nemáme tlačiareň na peniaze. A keď sa niečo direktívne rozhodne, tak by sa na to mali vytvoriť aj podmienky. Hlavne finančné. Zvažujeme na škole možnosť dávať vedomosti na úver s úrokom od 2,5%  do 5,5%, alebo založiť banku na poskytovanie vedomostí. Veď je to tak isto virtuálne, tak ako mnoho komodít s ktorými sa dnes obchoduje. V prípade, že nebudeme úspešní, požiadame EU o pomoc a revitalizáciu našej banky. Miliardy dnes okolo nás lietajú ako motýle a nikto sa nepozastavuje na tým, že nám vlastne bankári kradnú naše peniaze za ich „geniálne“ obchody . Chvála bohu, že na myšlienky a vedomosti zatiaľ nemajú dosah. Ale kto vie.....

Porušiť vyhlášku, v prípade skrátenia posledných dvoch hodín o 5 minút, nebol náš zámer, ale viedla nás k tomu nutnosť dochádzať denne na obedy do objektu susednej školy po skončení štvrtej vyučovacej hodiny. Museli sme sa prispôsobiť a pristúpiť na podmienky, ktoré sme dostali. Došlo k okamžitej náprave, vyučovanie je od apríla posunuté, o čom sme v termíne už školskú inšpekciu upovedomili. Poučili sme sa však, že zákony a vyhlášky neplatia rovnako pre všetkých.

U nás inšpekcia zistila síce porušenie vyhlášky, ale na iných špeciálnych školách sa porušuje zákon hrubším spôsobom, napr. prekročením počtu žiakov v triedach, kde na prvom stupni je možné mať max. 12 detí a na druhom 16 detí. A dalo by sa pokračovať aj ďalej....

Radi by sme sa touto cestou poďakovali členom štátnej školskej inšpekcie za mimoriadne citlivý a profesionálny prístup k práci vedenia školy a k práci pedagógov pri vzdelávaní a výchove našich žiakov. Ich práca nie je ľahká (napadá mi porovnanie s  prácou kritika, ale pozitívna kritika je vždy dar, na ktorom sa dá budovať, a platí to hlavne v prípade, ak je kritik fundovaný a znalý veci - najlepšie, keď je priamo z odboru) a nie je im čo závidieť. Riešiť a radiť, ako odstrániť a napraviť nedostatky, za ktoré v mnohých prípadoch dotknutí ani nemôžu, vďaka „kompetentnosti“  iných, to je nadmieru ťažké. Dnešné školstvo sa stáva pre mnohých pedagógov niečo medzi hororom a sci-fi. Podotýkam, že tak na úrovni C až D. Milovníci týchto žánrov vedia, o čom hovorím. Preto sme radi, že u nás inšpekcia prebiehala v duchu porozumenia, úcty a profesionality, tak ako z jednej, tak  i z druhej strany. Ďakujeme.

Petr

P.S.: O našich nedostatkoch vieme, avšak všetky sú z oblasti materiálno-technického zabezpečenia. A na tie je potrebný dostatok finančných prostriedkov. Náklady na údržbu a správu budovy sú však veľmi vysoké a to nám od januára 2012 mesto vyrúbilo ešte daň z pozemku. Normatív a školné nám postačujú tak akurát na platy a základné prostriedky na fungovanie školy. Pozrite si na nete, na koľko vychádzajú pômocky, prostriedky IKT a ostatné veci potrebné na výučbu. Ako súkromná škola nemáme veľa možností tieto získať darom alebo zo strany štátneho rozpočtu. Budeme vďační za akúkoľvek radu a pomoc, ktorá nám pomôže zabezpečiť a skvalitniť našu materiálno-technickú situáciu.