Vyučovanie

Streda 18. 5. 2022

Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

  • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
    Znievska 2, 851 06 Bratislava
    www.intelekt.sk
    dotazy@intelekt.sk
    intelekt@intelekt.sk
  • +421 903 382 064
Počet návštev: 3297543

Potreby nadaných

Intelektovo nadaní žiaci cítia potrebu:

 

1. vyhľadávať problémové úlohy a situácie, neprestajne hľadať nové spôsoby ich riešenia

2. neustále sledovať, skúmať a hodnotiť množstvo rozmanitých podnetov

3 .permanentne podávať vynikajúce výkony vo viacerých vyučovacích predmetoch bez ohľadu na ich možnosti a skúsenosti vzhľadom k ich veku

4. slobodne vyjadrovať a presadzovať vlastný názor, argumentovať

5. aktívne sa podieľať na vytváraní správneho sebaobrazu

6. porozumenia a podpory zo strany pedagógov

7. prítomnosti humoru a uvoľnenej atmosféry na vyučovaní i v priebehu popoludňajších aktivít

8. presadzovať vlastné spôsoby riešenia, niekedy až nekompromisne a to aj navzdory iným, avšak rovnako správnym návrhom spolužiakov

9.  spolupodieľať sa na organizácii a rozhodovaní o náplni vyučovacích hodín

10. intenzívneho kontaktu s deťmi  príbuzných záujmov 

11. aktívnej účasti na utváraní im vyhovujúceho prostredia triedy, školy

 

Naša škola im ponúka:

 

1. zadania s nejednoznačným riešením, vlastné učebné materiály uprednostňujúce objavné metódy a tvorivosť pri získavaní nových poznatkov

2. učenie prostredníctvom pohybu, hier a bádateľských aktivít podporujúcich vnútornú motiváciu žiakov, realizáciu aktivít prostredníctvom predme Projektové dielne LUPA / laboratórium užitočných  poznávacích aktivít / zameraného  na prehlbovanie vedomostí z rôznych oblastí ľudského poznania

3. zadávanie diferencovaných úloh podľa schopností a záujmov jednotlivých žiakov, netransparentné pozitívne hodnotenie s dôrazom na uplatňovanie individuálneho prístupu

4. aktuálne riešenie rôznych prirodzených i umelo navodených  situácií prostredníctvom diskusie, oceňovanie vlastného názoru detí a ochotuvypočuť ich mienku či postoj k danej problematike

5. časté uplatňovanie sebahodnotenia v rámci rôznych aktivít výchovno-vzdelávacieho procesu, dôraz na sebahodnotenie ako významnú súčasť pracovných listov a učebných materiálov  používaných počas výučby jednotlivých predmetov 

6. vzťah učiteľ – žiak fungujúci na báze partnerstva a vzájomného rešpektu za podmienky dodržiavania spoločne dohodnutých pravidiel a hraníc

7. učiteľov prístupných humoru žiakov, školské i mimoškolské aktivity prebiehajúce v príjemnej priateľskej atmosfére bez napätia a stresu

8. dostatok priestoru pre vypočutie návrhov ich spôsobov riešenia, časté navodzovanie nesúťaživých situácií so zameraním na spoluprácu v skupine, realizáciu spoločných projektov, systematické vedenie detí  k schopnosti prijať názory a riešenia ostatných

9. možnosť žiakov spolurozhodovať o niektorých aktivitách v rámci vyučovacej hodiny, šancu vybrať si z viacerých ponúkaných činností za predpokladu vopred stanovených pravidiel

10. pestrú paletu záujmových krúžkov v popoludňajších hodinách za účasti detí rovnakého zamerania, podporu utvárania pevných väzieb aj medzi žiakmi z rôznych ročníkov

11. možnosti žiakov aktívne sa podieľať na spríjemnení školského prostredia referátmi, výtvarnými prácami, modelmi a projektmi s dôrazom na ocenenie výsledkov práce detí