Vyučovanie

Pondelok 21. 1. 2019

Fotogaléria

Kontakt

 • Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov
  Znievska 2, 851 06 Bratislava
  www.intelekt.sk
  dotazy@intelekt.sk
  intelekt@intelekt.sk
 • +421 903 382 064
  +421 903 716 874
Počet návštev: 1669654

Informácie

S.E.I.N. sollertia s.r.o., zriaďovateľ Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov,

Znievska 2, 851 06 Bratislava

 

v y h l a s u j e 


výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa SZŠPINŽ Znievska 2, 851 06 Bratislava. 
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a § 34 zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


Požadované predpoklady:


• splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa § 7 zákona č. 
  317/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• bezúhonnosť, 

• zdravotná spôsobilosť, 

• ovládanie štátneho jazyka, 

• vykonanie prvej atestácie, 

• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.

 
Iné požadované predpoklady: 


• znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa základných škôl a škôl pre žiakov s      intelektovým nadaním 

• podrobná znalosť problematiky vzdelávania intelektovo nadaných žiakov

• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet), 

• osobnostné a morálne predpoklady 
 


 Požadované doklady:


1. Prihláška do výberového konania 
2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 
3. Štruktúrovaný životopis 
4. Overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v požadovanom 
študijnom odbore 
5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
6. Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti 
učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (text lekárskeho potvrdenia je nutné
dodržať) 
7. Doklad o absolvovaní prvej atestácie 
8. Doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe 
9. Koncepčný zámer rozvoja základnej školy na 5 ročné funkčné obdobie 
10. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti (kópie získaných 
certifikátov, autorstvo učebníc, pracovných listov, ocenenia  a pod.)  

11. Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Písomné prihlášky pošlite v uzatvorenej obálke na adresu zriaďovateľa školy S.E.I.N. sollertia s.r.o., poštová adresa Znievska 2, 851 06 Bratislava  najneskôr do 13. októbra 2014 do 12:00 h a to s označením „VK SZŠPINŽ Znievska 2 - neotvárať“. Na obálku uveďte odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania bude 
oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania najmenej 7 dní pred jeho 
uskutočnením.

                                                                                                                                  Mgr. Eva Orságová

                                                                                                                        konateľka S.E.I.N. sollertia s.r.o.

 
 

 

 

 

 

Vážení rodičia,

školská jedáleň Vás opäť prosí o úhradu šekov do 23. dňa v mesiaci predložením šekového ústrižku alebo výpisu z internet bankingu (triednemu učiteľovi alebo vychovávateľovi).

Trvalý príkaz

Školská jedáleň Vám ponúka možnosť úhrady stravy cez trvalý príkaz. Na konci školského roka Vám školská jedáleň vystaví preplatok alebo nedoplatok. Ak sa rozhodnete pre trvalý príkaz, tu sú potrebné údaje:

Bankové údaje: č.ú.: 9401072006 kód banky: 5600

variabilný symbol/poznámka:   N + ročník + meno

príklad:    N 1A meno

Prosíme rodičov, aby dodržiavali termíny úhrad obedov a vyhli sa tak zbytočným komplikáciám.

Telefónne číslo do jedálne  ZŠ Budatínska 61: 02/63829207.

Rodičia komunikajú v prípade odhlásenia z obedov výlučne so zamestnancami školskej jedálne pri ZŠ Budatínska. Obedy je možné odhlásiť najneskôr do 8.00 hod., v opačnom prípade jedáleň odhlásenie neakceptuje. Všetky výhrady voči jedálni, kvalite jedla, či nezrovnalostiam v platbách je potrebné adresovať vedúcej školskej jedálne.

Vedúca školskej jedálne: p. Fazekašová